PENGAPLIKASIAN MULTIMEDIA DALAM PROSES
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

Oleh :
Fitrah, Eje & Na
myfinazs@gmail.com.my


Abstract

The aim of this article is to discuss the multimedia application lesson and learning in process especially in Islamic Education. This article also discussed about multimedia concept, concept teaching and learning, multimedia nature, inside multi-media technology concept in Islamic Education, elements in multi-media and example of use of multimedia in education. At the same time, this article also cleared of multimedia types done as teacher teaching aid material when lesson and learning process. This use of multimedia can affect effectiveness of teacher's lesson and further make more meaningful student learning. This article suggest all teachers in Islamic Education apply multimedia technology in diversifying their instruction method.

Keywords

“Multimedia” “ Proses Pengajaran dan Pembelajaran” “ Pendidikan Islam”.


Pengenalan

Penggunaan teknologi merupakan satu isu yang amat penting dibincangkan dalam pendidikan masa kini. Jika suatu ketika dahulu guru lebih banyak bergantung kepada bahan yang diambil daripada buku teks, akhbar, majalah, buku rujukan dan pelbagai bahan bercetak untuk membantu mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran tetapi kini teknologi telah merubah teknik pengajaran guru di bilik darjah. Ini kerana pelajar hari ini bukan sahaja telah banyak didedahkan dengan pelbagai teknologi moden yang serba canggih malah banyak juga yang begitu bergantung kepada teknologi moden tersebut dalam kehidupan harian mereka.

Sebagai guru pendidikan hari ini, kita amat beruntung kerana mendapat banyak peluang dan pendedahan mengenai teknologi moden ini, berbanding suatu ketika dahulu kita hanya dapat melihat penggunaan teknologi moden di dalam filem sains fiksyen semata-mata. (Mahzan Arshad, 2005).

Tujuan utama pengaplikasian multimedia dalam pendidikan ialah untuk memberikan kefahaman dan keberkesanan yang mendalam dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penerokaan dalam bidang ini telah dibuat secara mendalam dalam usaha untuk membangunkan bidang pendidikan yang berasaskan teknologi dan mencuba sedaya upaya untuk mengatasi segala masalah dan kepincangan yang berlaku dalam pengaplikasian teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (Anneke Eurelings, 2001)

Penggunaan multimedia dalam pengajaran Pendidikan Islam ini adalah selari dengan kehendak Menteri Pelajaran Malaysia Dato’ Sri Hisyamuddin Tun Hussin dalam ucapannya di London pada 11 Januari 2005 yang berhasrat menjadikan pendidikan di Malaysia pendidikan yang bertaraf dunia. Dalam merealisasikan hasrat ini, pihak kerajaan telah melaksanakan Sekolah Bestari yang menggunakan pelbagai media berasaskan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga pihak kerajaan telah membina kemudahan makmal komputer di setiap sekolah, pembekalan komputer riba dan LCD untuk kemudahan guru dan juga membekalkan pelbagai perisian dalam semua mata pelajaran di sekolah rendah dan menengah di seluruh Malaysia.


Konsep Multimedia

Multimedia ialah teknologi yang menggabungkan grafik, bunyi, video dan animasi yang menghasilkan persembahan yang menakjubkan (Rozinah Jamaludin, 2005). Ia mempunyai keupayaan interaktif yang tinggi sehingga ia digunakan dalam program yang memerlukan interaksi pengguna. Dengan menggunakan komputer multimedia, mata pelajaran Pendidikan Islam tidak akan menjadi satu mata pelajaran yang membosankan, malah ia berupaya mengangkat ilmu Islam ke taraf yang lebih tinggi.

Contohnya dalam penggunaan CD-ROM, ia dapat mempercepatkan dan mempermudahkan penyampaian ilmu kepada para pelajar. Ia juga berupaya meningkatkan kefahaman pelajar melalui gabungan grafik, bunyi, video dan animasi yang membuka ruang minda ke arah kefahaman yang menyeluruh. Para guru juga tidak perlu bersusah payah lagi menyediakan dan menggunakan bahan bantuan mengajar (BBM) yang banyak tetapi belum tentu dapat menarik minat pelajar.


Konsep Pengajaran dan Pembelajaran

Menurut Burns and Anderson (1987), pengajaran adalah satu latihan penyelesaian masalah, iaitu guru perlu menitikberatkan proses-proses komunikasi, motivasi, pengurusan bilik darjah, pentadbiran dan penilaian.

Guru melaksanakan strategi untuk menggalakkan pelajar mencapai matlamat. Ia melibatkan komunikasi, kepimpinan, motivasi dan kawalan.

Mengikut Le Francois (1992), terdapat tiga peringkat dalam proses pengajaran iaitu proses sebelum pengajaran, semasa pengajaran dan selepas pengajaran.

Koh Boh Boon (1985) pula mengatakan pengajaran sebagai ‘satu proses kompleks yang dipenuhi oleh pelbagai unsur termasuk kualiti pelajar, kecerdasan, bakat, minat, pengaruh, motivasi, persekitaran sekolah dan dorongan ibu bapa.’

Tugas guru ialah mengajar dan hasil daripada proses pengajaran ialah proses pembelajaran. Guru mesti menggunakan pendekatan sistematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dia mesti merancang topik, objektif, isi, cara penyampaian dan penilaian yang sesuai dengan kebolehan sedia ada serta minat pelajar. Proses pengajaran yang menarik akan membantu proses pembelajaran pelajar. (Boon Pong Ying & Ragbir Kaur, 1998)

Manakala maksud pembelajaran pula, mengikut Gagne (1974), apa yang dikatakan pembelajaran adalah perubahan pemikiran, kebolehan dan perangai seseorang yang bukan disebabkan oleh proses tumbesar atau pembesaran. Perubahan itu biasanya merupakan pertambahan kebolehan bagi sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan minat, sikap dan nilai seseorang.

Proses pembelajaran manusia berbeza dengan proses tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Sebatang pokok akan tetap membesar selagi pokok itu menerima udara, air dan baja yang cukup. Manusia juga akan tetap membesar selagi ia menerima udara, air, dan makanan, tetapi tidak semestinya dia mengalami proses pembelajaran. Proses pembelajaran manusia memerlukan usaha dan rangsangan daripada pihak yang mengajar kepada pihak yang belajar. Proses pembelajaran berlaku sekiranya rangsangan yang diberi oleh pengajar menerima gerak balas daripada pelajarnya. Sekiranya rangsangan itu tidak menimbulkan gerak balas pelajar, ini menunjukkan proses pembelajaran tidak berlaku. (Abd. Ghafar Md. Din, 2003)


Konsep Teknologi Multimedia dalam Pendidikan Islam

Menurut Abu Bakar Abdul Majeed (1999), teknologi bukanlah sesuatu yang asing dalam sejarah Islam, tetapi ia suatu yang berterusan, berkembang bersama kekreatifan manusia bagi memudahkan kehidupan. Menurutnya lagi, sebelum abad ke-16 masihi, telah lama berkembang maju teknologi-teknologi yang membantu kecemerlangan umat Islam. Sebenarnya, ajaran dalam agama Islam itu sendirilah yang menjadi pencetus dan penggerak utama kepada kejayaan Teknologi Sains dan teknologi lain pada masa itu.

Manakala menurut Ismail Ibrahim (1998) pula, ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. iaitu surah al-‘Alaq secara tidak langsung sudah membicarakan soal teknologi komputer. Dalam surah tersebut Allah s.w.t menggunakan perkataan Qalam yang bermaksud alat untuk menulis, menyebar dan menyimpan maklumat serta ilmu. Alat yang digunakan untuk menulis, menyebar dan menyimpan maklumat serta ilmu di atas pada masa kini tidak lain dan tidak bukan ialah komputer. Perkembangan inilah yang perlu dihayati oleh orang Islam masa kini.

Sebagaimana firman Allah (Surah al-‘Alaq :1-5)
ù&tø%$# ÉOó™$$Î/ y7În/u‘ “Ï%©!$# t,n=y{ ÇÊÈ t,n=y{ z`»¡SM}$# ô`ÏB @,n=tã ÇËÈ ù&tø%$# y7š/u‘ur ãPtø.F{$# ÇÌÈ “Ï%©!$# zO¯=tæ ÉOn=s)ø9$$Î/ ÇÍÈ zO¯=tæ z`»¡SM}$# $tB óOs9 ÷Ls>÷ètƒ ÇÎÈ
Maksudnya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Dengan penurunan ayat ini, jelaslah kepada kita bahawa menulis dan membaca adalah kunci kepada ilmu pengetahuan. Maksudnya Allah mengajar manusia dengan perantaraan menulis dan membaca. Bahkan ketika ayat itu diturunkan, Nabi Muhammad s.a.w. tidak mengenal huruf apatah lagi membaca. Qalam itu pula merujuk kepada pena yang digunakan untuk menulis dan kemudian disebarkan kepada seluruh umat manusia. Komputer telah digantikan peranan pena pada hari ini kerana tuntutan teknologi dan kepesatan aliran maklumat. Penciptaan komputer menyebabkan dunia semakin kecil kerana segala-segalanya boleh didapati dalam perkakasan tersebut dengan mudah (Abu Bakar Abdul Majeed, 1999).

Firman Allah dalam surah an-Nahl : 78
ª!$#ur Nä3y_t÷zr& .`ÏiB ÈbqäÜç/ öNä3ÏF»yg¨Bé& Ÿw šcqßJn=÷ès? $\«ø‹x© Ÿ@yèy_ur ãNä3s9 yìôJ¡¡9$# t»Áö/F{$#ur noy‰Ï«øùF{$#ur öNä3ª=yès9 šcrãä3ô±s? ÇÐÑÈ
Maksudnya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”

Jelas di sini bahawa proses kejadian dan kematangan manusia bolehlah diterjemahkan dalam proses aplikasi multimedia yang menggabungkan aspek audio (pendengaran), visual (penglihatan) dan analisis (hati atau minda). Fakta ini disokong pula oleh pendapat yang mengatakan bahawa 80 % daripada apa yang dilihat, didengar dan diamalkan dapat diingat lebih lama oleh manusia (Razali Nor, 1995).

Firman Allah s.w.t. dalam surah al-Hujurat : 6
$pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä bÎ) óOä.uä!%y` 7,Å™$sù :*t6t^Î/ (#þqãY¨t6tGsù br& (#qç7ŠÅÁè? $JBöqs% 7's#»ygpg¿2 (#qßsÎ6óÁçGsù 4’n?tã $tB óOçFù=yèsù tûüÏBω»tR ÇÏÈ
Maksudnya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Maksud ayat di atas sesuai dengan sebahagian fungsi multimedia seperti menapis, menyaring dan menentukan keutamaan maklumat. Di dalam ayat ini juga Allah menceritakan umat Islam menyelidik terlebih dahulu berita yang disampaikan untuk menentukan kebenarannya dari menjaga kemaslahatan ummah. Ini mesti dijadikan ingatan kepada orang Islam yang ingin melayari internet kerana tidak semua maklumat yang dijumpai adalah benar dan perlu dihindari.

Dalam al-Quran, terkandung banyak kisah orang yang berhikmah, antaranya kisah Nabi Sulaiman dan bapanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, kisah Luqman al-Hakim dengan anaknya serta Nabi Musa dan Khidir. Banyak teladan yang kita boleh belajar daripada cerita ini dalam membangunkan multimedia.

Daripada penerangan di atas, dapat kita mengambil pengajaran bahawa kita umat Islam tidak boleh ketinggalan teknologi baru ini, iaitu untuk cuba menitikberatkan kepentingan multimedia dan teknologi maklumat seterusnya menceburi secara aktif dalam alam multimedia ini. Sepatutnya umat Islam mesti ke hadapan dari orang bukan Islam, bersaing dan berlumba bukan sahaja dalam teknologi maklumat malah dalam semua bidang. Ini adalah bagi menyahut tuntutan
Rasulullah s.a.w. dalam hadith Baginda yang bermaksud :
“ Orang Mukmin ialah orang yang bijaksana, pintar, berhati-hati, berani dan tidak gopoh.” (Hadith Riwayat Al-Dailami)
Ciri-ciri Multimedia

Menurut Abu Bakar Abdul Majeed (1999) dalam Zaiton Mat Deris. (2006), sistem multimedia adalah dicirikan sebagai dikawal-komputer, penghasilan bersepadu, pengolahan, persembahan, penstoran dan komunikasi bagi maklumat bebas yang dihadkan sekurang-kurangnya menerusi perantaraan selajar (bersandar pada masa) dan diskrit (tiada persandaran masa).

Manakala mengikut Barron A. E. dan Orwig G. W. (1995), multimedia ialah :
“CD-ROMs can store digital information in any combination of text, graphics, sound, video & animation, so they make excellent medium for multimedia applications. Multimedia on a CD-ROM can range from interactive trainings programs with sound and video tv electronic books with animated characters.”

Menurut pendapat Tay Vaughan (2008), multimedia ialah : “ Any combination of two or more media formats that are integrated to form an informational or instructional program.”

Dan bagi pendapat Hofstetter (1997) dalam Rozinah Jamaluddin (2005) mengatakan bahawa : “Multimedia merupakan penggunaan computer bagi mempersembahkan dan menggabungkan dengan alatan yang membolehkan pengguna mengawal, berinteraksi, mereka cipta dan berkomunikasi .”

Daripada definisi yang telah dinyatakan di atas, boleh disimpulkan ciri-ciri multimedia adalah seperti :

i) Digital dan dikawal-komputer : maklumat wujud dalam format yang sesuai bagi pengolahan oleh komputer iaitu berbentuk digital.
ii) Teragih : maklumat disalurkan adalah terasing sama ada telah dikawal terlebih awal dan distorkan atau dihasilkan dalam masa nyata.
iii) Interaktif : terdapat kemungkinan untuk memberi kesan terhadap maklumat yang diterima serta boleh menghantar maklumat sendirian.
iv) Bersepadu : perantaraan diperlakukan dengan cara yang sekata, dipersembahkan dengan cara yang tersusun, tetapi boleh diolah secara berasingan.
v) Gabungan : berasaskan maklumat dalam media cetak, pertunjukan slaid, pemain audio dan visual atau imej dan animasi yang bergerak.


Elemen-Elemen Dalam Multimedia

Secara umumnya dapat kita perhatikan bahawa terdapat lima elemen utama dalam multimedia iaitu teks, grafik, audio, video,dan animasi. Interaktif juga merupakan sebahagian daripada elemen yang penting sebagai pelengkap proses pembelajaran.

Audio:

Kesan audio atau bunyi merupakan salah satu daya penarik yang berkesan untuk menarik perhatian pelajar ketika proses pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. Audio dalam sistem multimedia adalah seperti rakaman suara, suara latar, muzik, kesan khas audio dan sebagainya.

Dengan menggunakan media ini memudahkan proses pembelajaran dan pelajar lebih memberi perhatian terhadap pembelajaran. Malah media ini akan lebih memberi kesan mantap selain dapat memberi motivasi dan rangsangan kepada pelajar untuk lebih memberi tumpuan ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Pelajar juga tidak akan berasa bosan dengan kepelbagaian BBM (bahan bantu mengajar) yang digunakan dalam bilik darjah.

Video:

Video adalah elemen multimedia yang bersifat dinamik dan lebih realistik berbanding elemen-elemen yang lain. Media ini adalah gabungan daripada pelbagai elemen-elemen lain seperti teks, grafik, audio dan lain-lain dalam satu medium.

Video juga memudahkan penggunakan terutama guru untuk menyampai maklumat pembelajaran dengan lebih berkesan dan menyeronokkan. Dengan cara ini akan lebih merangsang pelajar untuk lebih berminat terhadap sesuatu subjek yang diajar pada ketika itu.

Video bukan sahaja memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah malah dapat mempengaruhi emosi dan perasaan pelajar dengan lebih berkesan dan berkemungkinan dapat meninggalkan kesan mendalam dalam hati pelajar.

Animasi:

Animasi bermaksud papan visual yang bersifat dinamik. Ia juga merupakan satu proses untuk menjadikan sesuatu objek supaya kelihatan hidup atau memberi gambaran yang bergerak, yang pada asalnya objek tersebut adalah bersifat statik.

Animasi merupakan elemen multimedia yang diminati ramai serta mendapat perhatian ramai terutama kepada industri kartun, kerana ia elemen ini dapat menzahirkan fantasi manusia ke alam realiti. Akan tetapi bagi proses pengajaran dan pembelajaran elemen ini juga memainkan peranan yang penting bagi guru untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar. Pengaplikasian media ini akan akan lebih memberi kefahaman kepada pelajar untuk memahami maksud yang ingin guru sampaikan. Contoh guru mengajar tentang jenis-jenis haiwan dan habitat haiwan. Pelajar akan mudah faham dan ingat jika guru menunjukkan animasi haiwan tersebut.


Contoh-contoh Penggunaan Multimedia dalam Pendidikan

Menurut Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir (2003), berikut merupakan contoh-contoh aplikasi multimedia yang dapat digunakan dalam bidang pendidikan:

Kamus Media Elektronik.

Kamus multimedia elektronik adalah salah satu contoh bagaimana multimedia dapat digunakan untk proses pengajaran dan pembelajaran. Berbeza dengan kamus biasa, kamus multimedia elektronik memaparkan makna sesuatu perkataan atau istilah yang dikehendaki dengan menggunakan pelbagai media sokongan sebagai tambahan penerangan yang diberikan menerusi penggunaan teks. Manakala menerusi penggunaan media seperti audio, video, grafik dan animasi misalnya menyebabkan penerangan sesuatu perkataan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan berkesan.

Eksperimen atau Ujikaji

Penggunaan media seperti video dan animasi apabila mempersembahkan proses ujikaji atau eksperimen membolehkan pelajar mudah memahami dan dapat mengapliaksikan teori tersebut dengan berkesan dan betul. Contoh pembelajaran tayammum, guru hanya menayang video atau animasi berkaitan cara-cara bertayammum yang betul. Cara ini bukan sahaja menjimatkan masa malah dapat menjimatkan kos. Seterusnya guru hanya akan menyuruh pelajar mendemontrasikan proses tayammum hanya dalam kelas sahaja tanpa perlu mencari tempat yang lain.

Bahan Sejarah

Bahan sejarah juga akan lebih mudah dan menarik minat pelajar jika menggunakan pengaplikasian multimedia. Dengan bantuan multimedia proses pengajaran dan pembelajaran sejarah yang selama ini merupakan subjek yang membosan bagi kebanyakan pelajar akan bertukar menjadi pembelajaran yang menyeronokkan. Hal ini adalah kerana bahan-bahan sejarah boleh direka bentuk bagi menghasilkan persembahan lebih hidup dengan menggabungkan konsep gambar sebenar, animasi 3D dan sebagainya atau guru terus menggunakan video klip yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah tersebut. Oleh itu pelajar tidak akan berasa bosan dengan pembelajaran yang hanya menggunakan buku teks sebagai media pembelajaran. Cara ini juga, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang suasana sesuatu sejarah itu berlaku, ini secara tidak langsung membolehkan setiap pelajar meletakkan diri mereka dalam keadaan atau situasi yang dapat memudahkan mereka memahami perkara yang sudah lama berlaku.

Sumber rujukan elektronik

Sumber rujukan elektronik juga merupakan salah satu contoh media yang menjadi salah satu bahan bantu mengajar paling meluas dalam pendidikan. Ensiklopedia, tutorial interaktif, buku elektronik, CD interaktif dan sebagainya.

Bagi mata pelajaran tarannum dan ilmu qiraat, media elektronik sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran masa kini. Ini kerana tidak semua guru boleh memperdengarkan tarannum dan qiraat dengan baik. Oleh itu penggunaan CD interaktif amat sesuai dijadikan sebagai media dalam pembelajaran tersebut.


Kepentingan Pengaplikasian Multimedia dalam Pendidikan
Antara kepentingan penggunaan multimedia dalam bidang pendidikan khususnya dalam Pendidikan Islam ialah:
i) Kemudahan penyimpanan dan kemudahan penyebaran
Teknologi multimedia membolehkan maklumat dalam kuantiti yang besar dapat disimpan dengan mudah .Di samping itu, setiap maklumat yang disimpan mudah untuk disebar atau dikongsi bersama.


ii) Kemudahan carian dan capaian maklumat
Setiap maklumat yang disimpan mudah dicapai apabila ingin digunakan. Kebanyakan aplikasi multimedia menyediakan kemudahan carian maklumat yang berkesan. Ini membantu para guru khususnya guru Pendidikan Islam mencapai apa sahaja maklumat dengan mudah dan pantas. Ini secara tidak langsung dapat menjimatkan masa guru.
iii) Rujukan dan pengukuhan maklumat menerusi sumber yang tiada batasan
Dengan adanya teknologi multimedia dan internet, seseorang pelajar dapat memperoleh sumber maklumat sebagai rujukan dan juga sebagai pengukuhan terhadap pengajaran guru sehari-harian dengan lebih mudah dan pantas.
iv) Menyediakan kuasa kawalan pembelajaran yang lebih fleksibel
Menerusi penggunaan teknologi moden ini, para pelajar dapat menguasai pembelajaran mengikut kaedah pembelajaran yang mereka minati dan gemari. Skrin latihan sebuah aplikasi multimedia pendidikan membolehkan pelajar menguji tahap kefahaman mereka sendiri terhadap topik-topik yang telah dipelajari.
v) Pembelajaran berkesan menerusi pengunaan pelbagai media
Kajian saintifik telah membuktikan proses ingatan yang berlaku dalam otak manusia semakin mudah dilaksanakan apabila manusia menerima pelbagai pengukuhan dalam pelbagai bentuk dalam masa yang singkat. Oleh itu, penggunaan imej atau gambar bagi guru khususnya guru Pendidikan Islam adalah lebih baik daripada teks kerana ia mempunyai nilai seni dan berdasarkan pengalaman semula jadi pelajar itu sendiri. Menambahkan bunyi-bunyian dan animasi dapat membantu deria penglihatan dan pendengaran supaya lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Konsep intruktiviti dalam multimedia pula melibatkan pusat otak manusia yang seterusnya meningkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran ( Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir, 2003).Kebaikan dan Keburukan Penggunaan Multimedia dalam Pendidikan

Menurut Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. (2003), berikut adalah antara beberapa kelebihan atau kebaikan penggunaan multimedia dalam pendidikan khususnya dari aspek pengajaran dan pembelajaran.

1) Komunikasi maklumat yang efektif

Dengan menggunakan multimedia, pelbagai bentuk maklumat dapat disampaikan dengan berkesan dan menarik. Penggunaan gambar rajah dan video umpamanya ketika menerangkan tentang praktikal solat sangat elok digunakan bagi meningkatkan keberkesanan dan kefahaman pelajar terhadap apa yang diajarkan. Kajian juga menunjukkan maklumat yang diterima dalam bentuk grafik dan gambar rajah dapat diterima dengan lebih mudah serta dikodkan dalam minda pelajar.

2) Format yang interaktif dan merangsang

Satu lagi faktor yang boleh menentukan keberkesanan proses pembelajaran adalah interaksi antara guru dan pelajar. Pembelajran secara aktif dipercayai dapat menimbulkan suasana persaingan yang sihat sesama pelajar. Interaktiviti dalam sistem multimedia membolehkan sesuatu proses latihan atau pengajaran dijalankan mengikut kesesuaian, keperluan dan cita rasa pelajar.

3) Pengekalan informasi yang berkesan

Pembelajaran dengan menggunakan multimedia dapat menyediakan pelbagai bentuk pengukuhan dengan menggunakan pelbagai jenis media seperti teks, audio, grafik dan animasi. Oleh yang demikian, penggunaan multimedia yang membekalkan pelbagai jenis maklumat dalam pelbagai bentuk, media dan pendekatan dapat membantu dalam pembentukan corak ingatan yang lebih kompleks dan seterusnya memudahkan proses capaian maklumat tersebut pada masa hadapan.

4) Memudah dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran

Kadang kala terdapat masalah dalam pengajaran dan pembelajaran terutamanya apabila ingin menerangkan bahagian pelajaran yang sukar diterangkan atau difahami jika hanya menggunakan teks. Contohnya ialah sewaktu memperkenalkan tentang makhraj huruf hijaiyyah, maka penggunaan media sokongan seperti grafik dan video akan lebih memudahkan dan mempercepatkan lagi proses untuk memahami tajuk tersebut.

5) Membolehkan pelajar belajar mengikut keperluan mereka sendiri

Penggunaan multimedia membolehkan pelajar mencapai maklumat tanpa perlu mengikut laluan yang telah ditetapkan seperti lembaran buku dan teks. Ia membolehkan pelajar mencapai maklumat mengikut minat, keupayaan, kehendak hati mereka sendiri dan keselesaan masing-masing. Ia membolehkan pelajar menggunakan cara yang mereka gemari bagi memahami sesuatu topik tanpa sepenuhnya bergantung kepada pengajaran yang disampaikan oleh guru mereka.

6) Memenuhi stail pembelajaran pelajar

Multimedia berupaya menyediakan persekitaran pembelajaran yang berbentuk pelbagai pancaindera dan ia sesuai untuk manusia yang mempunyai berbagai-bagai gaya pembelajaran dan tahap kognitif. Ia juga membantu para pelajar menjadi fleksibel dalam proses mental mereka dan bukan hanya membatasi diri mereka dengan gaya sendiri sahaja.

7) Meningkatkan minat dan motivasi pelajar

Penggunaan multimedia dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangsang pelajar untuk terus belajar. Ini kerana ia memaparkan sesuatu yang berbeza daripada buku teks dan buku latihan yang biasa digunakan. Kelainan ini mempengaruhi minat dan juga motivasi mereka untuk terus mendalami ilmu pengetahuan yang dibawa bersama oleh media tersebut. Apabila minat dan motivasi para pelajar diransang, proses pembelajaran seterusnya lebih mudah dilaksanakan.


Setiap ciptaan manusia pasti ada yang kurangnya. Begitulah juga dengan penggunaan multimedia dalam pendidikan. Antara kelemahan yang dihadapi dalam penggunaan multimedia ialah :

1) Kos membina aplikasi yang berkualiti

Kos yang tinggi diperlukan untuk membina perisisan kursus atau aplikasi multimedia. Ia kerana harga perkakasan dan perisian pembangunan multimedia yang diperlukan adalah tinggi. Kos mengupah tenaga mahir juga meningkat. Tenaga mahir diperlukan bagi mereka bentuk perisian, pengatur cara dan sebagainya.

2) Tempoh menghasilkan aplikasi multimedia

Proses menghasilkan aplikasi multimedia untuk pendidikan perlu dilakukan secara sistematik dan menyeluruh. Daripada proses menyediakan bahan dan media, proses mereka bentuk skrin, mereka bentuk strategi pembelajaran, menguji ketepatan isi kandungan pelajaran, proses pengujian dan penilaian dan seumpamanya, kesemuanya perlu dilaksanakan secara sistematik. Justeru itu, bagi memastikan aplikasi yang dihasilkan benar-benar berkualiti, ia akan mengambil masa.

3) Kualiti perisian

Perisian kursus yang berkualiti tinggi serta menepati piawaian pendidikan sukar dihasilkan. Faktor masa dan kekurangan tenaga mahir adalah faktor utama masalah ini. Pembangunan sesebuah perisian hanya bertumpu kepada nilai komersial iaitu kualiti hanya dinilai berdasarkan kualiti media yang digunakan dan bukannya pada kualiti nilai pengajaran dan pembelajaran.
4) Minat, pengetahuan, kemahiran dan kepakaran

Kebanyakan pendidik kurang diberikan pendedahan dalam perkembangan dan kemajuan teknologi multimedia. Pendidik perlu memiliki minat, pengetahuan, kemahiran dan kepakaran bagi menguruskan teknologi supaya kelebihan yang ditawarkan oleh teknologi dapat dimanfaatkan secara optimum. Mereka tidak sepatutnya bergantung pada apa yang telah disediakan semata-mata.

5) Isu reka bentuk aplikasi yang lemah

Kekurangan panduan dan piawaian yang dapat dijadikan rujukan apabila mereka bentuk skrin juga sering menimbulkan masalah. Terdapat aplikasi multimedia pendidikan masa kini yang terlalu memberi tumpuan pada reka bentuk skrin yang menarik sehingga melupakan isu sebenar yang perlu ditekankan iaitu maklumat serta strategi penyampaian yang perlu digunakan.


Kesimpulan

Dalam dunia pendidikan beberapa tahun yang lalu, proses pembelajaran lebih berorientasikan peperiksaan menyebabkan guru-guru Pendidikan Islam hanya mengajar mata pelajaran ini semata-mata untuk menghabiskan sukatan pelajaran (Ahmad Mohd Salleh, 2003). Manakala pelajar pula belajar hanya untuk mengetahui tentang agama Islam dan untuk lulus cemerlang dalam peperiksaan seperti dalam PMR dan SPM. Ini menunjukkan betapa kurangnya elemen pendidikan nilai murni diterapkan kepada pelajar. Keputusan cemerlang dalam peperiksaan yang telah menjadi ukuran sama ada berjaya atau tidak seseorang guru itu mengajar.

Berbeza dengan sistem pendidikan masa kini yang sedang mengalami perubahan yang pesat sekali. Pelbagai kaedah baru diperkenal dan digunakan supaya pengajaran seseorang guru menjadi lebih berkesan dan pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna ( Razali Nor, 1995).

Keberkesanan pengajaran guru sebenarnya adalah bergantung kepada kekreatifan mereka menggunakan pelbagai kaedah pangajaran dalam menyampaikan isi pengajaran. Salah satu cara untuk guru mempelbagaikan metod pengajaran mereka ialah dengan mengaplikasikan bahan multimedia dalam proses pengajaran di dalam bilik darjah. Menurut Ismail Ibrahim (1998), teknologi komputer, komunikasi dan teknologi maklumat merupakan sesuatu yang amat diminati dan menarik perhatian generasi muda sekarang ini kerana bagi mereka, dalam perisian komputer merupakan suatu yang logik dan ilmiah serta sesuai dengan zaman yang serba canggih ini. Dengan ini, apabila guru Pendidikan Islam berkebolehan dalam mengendalikan program multimedia ini, pelajar sudah semestinya akan berasa kagum dan seterusnya meminati guru Pendidikan Islam dan mata pelajaran Pendidikan Islam itu sendiri.

Menurut Abdul Ghani Shamsuddin & Norhashimi Saad (1997), penggunaan multimedia juga dapat dilihat sebagai kaedah untuk meningkatkan kefahaman dan penghayatan kepada mata pelajaran Pendidikan Islam. Banyak kursus yang telah dianjurkan khusus untuk guru-guru Pendidikan Islam agar mereka juga tidak ketinggalan dalam penggunaan teknologi moden ini. Menurutnya lagi, penggunaan teknologi dalam Pendidikan Islam dilihat sebagai perangsang, pemangkin dan alat bagi menambah keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Teknologi ini juga dapat mengatasi kekurangan motivasi daripada pelajar, keterbatasan sumber dan bahan daripada pihak sekolah, kekurangan keupayaan dan kepakaran daripada guru dan sebagainya (Jasiman Ahmad, 2000).

Menurut Abdul Ghani Shamsuddin & Norhashimi Saad (1997), guru-guru Pendidikan Islam perlu memanfaatkan penggunaan media elektronik ini kerana Islam bukan agama yang tertutup manakala Pendidikan Islam mesti bersifat murunah (fleksibel) dan sentiasa terbuka dengan segala perkembangan yang bermanfaat. Ini ditegaskan dalam hadith Rasulullah s.a.w. yang bermaksud : “Hikmah itu (ibarat) barang yang hilang dari seorang muslim, di mana ia mendapatinya beliau adalah orang yang paling berhak menerimanya.”
( Riwayat At-Tarmizi dan Ad-Dailami )

Daripada perbincangan di atas, dapat kita nyatakan bahawa penggunaan multimedia dalam pengajaran semua mata pelajaran di sekolah khususnya dalam Pendidikan Islam mampu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berkesan. Kepelbagaian penggunaan audio dan visual dalam multimedia akan menarik minat pelajar untuk belajar dengan lebih bersemangat dan supaya pelajar dapat mengubah sikap dan akhlak ke arah yang lebih baik lagi untuk masa depan. Dengan ini, pengaplikasian multimedia dalam pendidikan Islam diharap sedikit sebanyak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sesetengah guru Pendidikan Islam seterusnya dapat mendidik pelajar dan menjadikan mereka pelajar yang cemerlang dunia dan akhirat. Selain itu, dengan pengaplikasian multimedia dalam Pendidikan Islam akan dapat menaikkan imej guru Pendidikan Islam di mata para pelajar dan seterusnya memberikan semangat kepada guru-guru Pendidikan Islam yang lain untuk mempelbagaikan cara pengajaran dan pembelajaran mereka.

Oleh itu, setiap pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan sama ada sebagai pendidik, pelajar, pentadbir dan sebagainya haruslah bersedia untuk bergerak seiring dengan arus perkembangan teknologi tersebut supaya sistem pendidikan yang dilaksanakan tidak ketinggalan dan seterusnya mungkin tidak lagi relevan dengan keperluan masyarakat semasa.


Rujukan

Abd. Ghafar Md. Din. (2003). Prinsip dan Amalan Pengajaran. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. ISBN 967-61-1443-X.
Abdul Ghani Jamaluddin & Norhashimi Saad. (1997). Sekolah Bestari dari Perspektif Islam dan Perisian Multimedia dalam Pengajaran Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Maktab Perguruan Islam.
Abu Bakar Abdul Majeed. (1999). Multimedia dan Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.
Ahmad Mohd Salleh. (2003). Pendidikan Islam : Dinamika Guru. Selangor: Karisma Publications.
Anneke Eurelings. (2001). Multimedia in Education. In. Marc Van Lieshout, Tineke M. Egyedi & Wiebe E. Bijker (Eds.), Social Learning Technologies. (pp. 11 – 36). England : Ashgate Publishing Limited.
Barron A. E. & Orwig G. W. (1995). Multimedia Technologies for Training : An Introduction. Englewood: Libraries Unlimited.
Boon Pong Ying & Ragbir Kaur. (1998). Siri Bimbingan Diploma Perguruan : Psikologi Pendidikan II. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd. ISBN 967 65 4593 3.
Ismail Ibrahim. (1998). Cabaran Teknologi Maklumat dan Internet : Agenda Umat Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.
Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. (2003). Multimedia dalam Pendidikan. Pahang : PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. ISBN 983-192-961-6)
Jasiman Ahmad. (2000). Teknologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Jade Green Publications.
Mahzan Arshad. (2005). Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan Literasi Bahasa Melayu. Jurnal Masalah Pendidikan, 28. 269-278. ISSN 0126-5024.
Percival, Fred. (1994). Buku Panduan Teknologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Razali Nor. (1995). Teknologi Pendidikan : Media Unjuran dan Media Elektronik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Rozinah Jamaludin. (2005). Multimedia dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publications.
Vaughan, T. (2008). Multimedia : Making It Work. New York: McGraw- Hill Tecnology Education.
Zaiton Mat Deris. (2006). Keberkesanan Penggunaan Multimedia dalam Pengajaran Aqidah Tingkatan 2. Latihan Ilmiah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

0 comments:

Post a Comment

( Teknologi Pendidikan Islam ) Assignment untuk Semakan Ustaz Mohd Anuar bin Mamat

(Teknologi Pendidikan Islam ) Assignment untuk Semakan Ustazah Salina binti Busrowi

Kitab-kitab untuk dijadikan Rujukan Bidang Qiraat..

Kitab-kitab untuk dijadikan Rujukan bagi Bidang Tajwid